Tarafsızlık Taahhüdü Politikası

 

Yaşam Koruma Sistemleri, sunduğu tüm hizmetlerde, bağımsız, tarafsız ve objektifliğini zedeleyecek ticari, mali, siyasi, psikolojik, idari veya diğer etkenlerden arınmış şekilde yerine getirir. Yaşam Koruma Sistemleri bu faaliyetleri yürüten tüm personelin, komitelerin ve üst düzey yetkililerinin tarafsızlığını tehdit eden ve/veya edebilecek tüm unsurları tespit ederek çıkar çatışması analizini yapmış ve gerekli tüm tedbirleri almıştır.

Yaşam Koruma Sistemleri tarafından verilen hizmetler, talep eden tüm kişi ve kuruluşlara açıktır. Başvuruda bulunan kişi ve kuruluşlara, her koşulda eşit ve tarafsız hizmet sunulur. İlgili tüm taraflara yönelik gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmez. Uyulmak zorunda olunan kural ve dokümanlar tüm kişi ve kuruluşlar için geçerlidir.

Yaşam Koruma Sistemleri tarafsızlık için kabul edilemez bir tehdit oluştuğunda, tehdit unsurunu oluşturan kişi ve kuruluşa hizmet vermez.

Yaşam Koruma Sistemleri üst yönetimi, karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmaz. Konu hakkında kararı ilgili kişi ve bölümlerin vermesini sağlar.

Yaşam Koruma Sistemleri personeli, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini objektif şekilde yürütür. İmzaladıkları sözleşmeler ile de bunu beyan ederler.

Yaşam Koruma Sistemleri hizmet verdiği kişi ve kuruluşlarla ilgili kamuya açılanlar haricindeki tüm bilgi ve belgeleri gizli tutar. Bu bilgiler, ancak kişi ve kuruluşlar tarafından onaylanması halinde paylaşıla bilinir. Yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda kalındığında ilgili kişi ve kuruluşlara mutlaka bilgi verilir.

Yönetim sistemimiz, finans yönetimiz, politikalarımız, çalışma prensiplerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri