Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumluluk ve Zaman Aşımı Süresi

Sorumluluk süresi ile zamanaşımı süresi kavramları karıştırılmamalıdır: Sorumluluk süresi, yapı kullanma izninin alınmasından başlayarak, yasanın belirttiği süre içerisinde meydana gelen yapı hasarlarından sorumlu olunacak süredir. Zamanaşımı süresi ise, belirtilen süreler içerisinde bir hasarın meydana gelmesi durumunda, bundan doğacak alacakları isteyebilmesi süresidir. Bir hak zamanaşımı süresi içinde kullanılmalıdır. Zamanaşımı bir maddi hukuk kurumu olmadığından, bir borcu doğurmaz, değiştirmez, ortadan kaldırmaz; salt doğmuş ve var olan bir hakkın istenmesini ortadan kaldıran bir savunma aracıdır.

Sorumluluk Süresi

Yapı denetim kuruluşları, ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili yönetime karşı sorumludur.

Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten başlayarak, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı onbeş yıl, taşıyıcı olmayan öbür kısımlarından dolayı ise iki yıldır.

Her iki süre de yasadan kaynaklanmış “sorumluluk süresi” olup, zamanaşımıyla ilgisi yoktur.

Zamanaşımı Süresi

a. Zamanaşımının başladığı tarih

Zamanaşımı süresi yapı hasarının gerçekleştiği tarihten başlar.

b. Zamanaşımı süresi

Yapı denetim sözleşmesi vekalet sözleşmesi sayılabileceğinden, BK. md. 386/II ve 126/IV’e göre, vekalet sözleşmesine dayanan davalar 5 yıllık zamanaşımına bağlıdır. Yapının taşıyıcı sisteminde örneğin 12 inci yılda bir hasar meydana gelecek olsa, yapı denetim kuruluşu bu hasardan sorumludur. Zamanaşımı süresi, onbeş yıllık süre içinde, hasarın meydana geldiği tarihten başlayacaktır.

126/IV’teki beş yıllık zamanaşımı süresi, yapı denetiminde görev alan mimar ve mühendislerin, yapının ruhsat ve ekleri ile teknik kurallara uymamalarından kaynaklanan sözleşme ihlalleri için de uygulanır.

Copyright © 2020 - yasamkorumasistemleri.com
Yaşam Koruma Sistemleri